Naturest Oy - Metsäluontokoulu, tapahtumatuotanto ja Green Care

Rauhallinen ja tuloksellinen strategiapäivä luonnossa | Slow Ideation™

Mitä jos organisaation kehittämis- tai strategiapäivä vietäisiin luontoon tutun työympäristön sijaan? Voisiko luontoympäristö yhdistettynä ulkopuolisten asiantuntijoiden ohjaukseen vaikuttaa positiivisesti uusien ideoiden syntymiseen?

Slow Ideation on uudenlainen luovan työskentelyn palvelukokonaisuus, jossa strategia- tai kehittämispäivä viedään luontoon. Uusien ideoiden syntyminen vaatii luovuutta, ja tässä luonto auttaa hämmästyttävän paljon. Työpajan ovat kehittäneet metsäpedagogi Rita Porkka sekä strateginen muotoilija Johanna Laurinen. Nyt kerromme tarkemmin, mistä Slow Ideationissa on kyse.

Luonnon positiiviset vaikutukset luovuuteen strategiapäivän aikana

Perinteiset aivoriihet tai strategiapäivät sisältävät paljon nopeaa ideointia ja ajatustenvaihtoa. Joskus voi käydä niin, että työpaikalla ajatukset jäävät junnaamaan paikoilleen ja tuttu asia alkaa tuntua läpeensä pohditulta. Tämä on yksi haaste, johon Slow Ideation tarjoaa vaihtoehtoja.

Slow Ideation on täysin uudenlainen kokemus, joka haastaa perinteisten strategia- ja kehittämispäivien toimintamallit.

– Rita Porkka, metsäpedagogi, Naturest Oy

Entuudestaan tutussa toimintaympäristössä voi olla vaikea irrottautua omista ajatus- ja toimintamalleista. Ideoita syntyy, mutta paljon uusia näkökulmia voi jäädä syntymättä. Slow Ideation -työpajassa hyödynnetään luontoympäristön positiivisia vaikutuksia luovuuteen ja inspiraatioon.

Rita ja Johanna haluavat tarjota vaihtoehtoja perinteisille ideointiprosesseille, ja tarjoavatkin hitaamman ja luonnonläheisemmän tavan synnyttää uusia oivalluksia strategiapäivän aikana. Slow Ideation sopii hyvin myös tiimi-, palvelumuotoilu- tai kehittämispäivän rungoksi.

Luonnon vaikutuksia luovuuteen, oppimiseen ja osallisuuteen on tutkittu paljon, mutta tätä tietoa hyödynnetään vielä varsin vähän kehittämistyössä. Tiedetään myös, että liike parantaa oivaltamiskykyä. Päivän mittaiseen Slow Ideation -työpajaan kuuluu sopivassa suhteessa liikkeellä oloa, ideointia, taukoja, erilaisia harjoituksia ja reflektointia. Työpaja on prosessi, jossa tunnistettuun ja nimettyyn haasteeseen ideoidaan ratkaisuja ja päivän päätteeksi kasataan yhdessä lopputulokset, joita osallistujat voivat jatkotyöstää omilla tahoillaan tarvittaessa lisää.

Sopii kaikenlaisille kehittämishaluisille organisaatioille

Ennen varsinaista strategiapäivää Slow Ideationin järjestäjät ovat yhteydessä osallistujien vastuuhenkilöiden kanssa, jolloin käydään läpi tavoitteita ja haasteita, joita työpajassa tullaan käsittelemään. Varsinaiseen työpajaan osallistujat valmistautuvat säänmukaisin varustein. Päivä vietetään pääasiassa ulkosalla, mutta sisätilojen käyttö on mahdollista tarpeen tullen.

Slow Ideation sopii niin pienille kuin suurillekin kehittämishaluisille ja uteliaille organisaatioille. Työpajan ihanteellinen osallistujamäärä on 5-15 henkilöä.

Millaisiin tilanteisiin tämänkaltainen strategia- tai kehittämispäivä sitten sopii?

Ideoinnin kohteena voi olla vaikkapa sisäinen toimintatapa tai uusi palvelutuote. Yritykseen on voitu esimerkiksi perustaa uusi tiimi, jonka toimintatapoja halutaan kehittää. Uusia ratkaisuja lähdetään sitten työpajan aikana yhdessä ideoimaan. Toinen esimerkki voisi olla teknologia-alan yritys, joka haluaa tuotteistaa uuden ratkaisun. Työpajan aikana tuotteelle ideoidaan aihio, jota tullaan sitten viemään eteenpäin.

Yhdistelmä virkistyspäivää ja tuloksellista työpäivää

Strategiapäivän ei tarvitse olla vain sisällä istumista. Slow Ideation -työpajan aikana ei tingitä tuloksellisuudesta, vaikka mukaan mahtuukin paljon muutakin tekemistä kuin ideointia. Nuotiokahvit, ulkoilma, liikkuminen ja luonnonmateriaalien hyödyntäminen tuovat uuden ulottuvuuden ideointiin. Slow Ideation onkin yhdistelmä virkistyspäivää ja tuloksellista työpäivää.

Osallistujat voivat saapua työpajaan rennoin mielin, kun Rita ja Johanna pitävät huolen käytännön järjestelyistä ja prosessiin johdattelusta. Asiantuntijoiden ohjaamana ongelmanratkaisu etenee tavoitteiden suuntaan samalla, kun osallistujat voivat nauttia luonnon hyvinvointivaikutuksista. Slow Ideation on kokonaisvaltainen kokemus, jossa saadaan tuloksia aikaan.

Ritalla on pitkä kokemus metsäpedagogiasta, ryhmänohjauksesta ja luonnossa työskentelystä. Hän toimii tällä hetkellä Naturest Oy:n yrittäjänä ja luonnon sekatyöläisenä. Rita pitää huolen, että henkilöt voivat osallistua päivään turvallisin ja avoimin mielin. Luvassa on harjoituksia, jotka auttavat rentouttamaan kehoa ja näin myös tukevat luovia prosesseja.

Johanna on kokenut strategiatyön ohjaaja ja on Designmatters Studio Oy:n perustaja. Johanna vastaa työpajan muotoilu- ja työskentelymenetelmien osuudesta. Hän johdattelee osallistujat yhteiskehittämisen ja palvelumuotoilun keinoin ideoimaan uusia ratkaisuja erilaisiin haasteisiin.

Luonnonmateriaalit ovat käytössä työpajan aikana tulosten taltioimista varten. Lisäksi päivää dokumentoidaan valokuvin, videoin ja ohjaajan tekeminä muistiinpanoina.

Luonto tasa-arvoistaa

Slow Ideationin suurin ero perinteiseen strategiapäivään on se, että ympäristö on niin eri kuin mihin on usein totuttu. Rita ja Johanna haluavat muistuttaa, että luonto on elementtinä tasa-arvoistava. Metsän helmassa voi olla helpompi tuoda erilaisia näkökulmia esiin ja nostaa todellisia haasteita keskusteluun.

On tärkeää, että jokainen osallistuja kokee tulleensa kuulluksi. Tämä on yksi onnistuneen strategiapäivän merkki.

– Johanna Laurinen, strateginen muotoilija, Designmatters Studio Oy

Uusien ratkaisujen ideointi voi tuntua eri tavalla kiinnostavalta luonnossa, kuin mitä se on tutussa työympäristössä. Slow Ideation tarjoaa inhimillisiä ja tasa-arvoisia kohtaamisia kehittämisen äärellä. Toiveena on, että päivän päätteeksi jokainen on oivaltanut jotain uutta.

Ritaa ja Johanna yhdistävät arvot, joissa suhde luontoon nähdään vuorovaikutteisena. Toisin sanoen, luontoa ei nähdä vai meistä erillisenä asiana, vaan ihminen nähdään osana luontoa. Luonnon arvostus on tärkeää, ja sitä Rita ja Johanna haluat työllään välittää myös osallistujille. Siispä, sen lisäksi että luonto tarjoaa meille hyvinvointia ja luovuutta, on meidänkin hyvä muistaa pitää luonnon hyvinvoinnista huolta.

Uutta intoa ideointiin

Luovuus, vastuullisuus sekä luonnon ja ihmisten hyvinvointi ovat vahvasti Slow Ideationin keskiössä. Rita ja Johanna toivovat, että Slow Ideation innostaisi lisää ihmisiä ideoinnin ja kehittämistyön pariin samalla, kun luonnon arvostus ja tuntemus lisääntyy.

Slow Ideation -työpaja hyödyntää luonnon luovuutta tukevaa vaikutusta ja tarjoaa uudenlaisen tavan löytää uusia ideoita. Kiinnostuitko tästä mahdollisuudesta toteuttaa strategia- tai kehittämispäivä organisaatiollesi?

Voit myös olla suoraan yhteydessä Ritaan (rita@naturest.f i) tai Johannaan (johanna@designmatters.fi).

Ohjaajista

Rita Porkka

Naturest Oy:n perustaja & toimitusjohtaja, metsäpedagogi, agrologi (YAMK), ympäristösuunnittelija.

Ritan asiantuntijuus rakentuu pitkälle uralle metsä- ja luontoperustaisten kehittämistoimien parissa. Kouluttajakokemusta löytyy sekä lasten- ja nuorten metsänoppimisympäristöistä että aikuiskoulutuspuolelta. Alunperin ympäristösuunnittelijaksi (AMK) valmistunut Rita on kerryttänyt lisäoppia muun muassa hyvinvointipuolelta kouluttautuen luontohoiva- ja joogaohjaajaksi. Luonnon luovuutta lisääviä elementtejä Rita käyttää myös ratkaisukeskeisenä valmentajana. Hänen vahvuuksiaan ovat empatiakyky, vuorovaikutteisuus, ratkaisukeskeisyys ja kyky nähdä hyvää ympärillään.

Johanna Laurinen

Designmatters Studio Oy:n perustaja & toimitusjohtaja, filosofian maisteri, Hyväksytty Hallituksen Jäsen (HHJ)

Johanna on kokenut palveluiden ja liiketoiminnan kehittäjä sekä strategiatyön ohjaaja. Hän hyödyntää kehittämistyössä muotoiluajattelua ja -menetelmiä. Johanna on toiminut aikaisemmin muun muassa liiketoiminnan kehityspäällikkönä ja johdon erityisavustajana finanssialalla. Johanna on koulutukseltaan kulttuuriantropologi (FM, Master of Arts), lisäksi hänellä on vahvaa markkinointiosaamista sekä tuntemusta digitalisaatiosta ja kestävästä kehityksestä. Johannan vahvuuksia ovat strateginen ajattelu, ihmislähtöisyys, yhteiskehittäminen ja konseptointi.

Rita ja Johanna metsässä
Rita ja Johanna metsätapaamisessa
Scroll to Top