Naturest Oy - Metsäluontokoulu, tapahtumatuotanto ja Green Care

Nepsyvalmennus menee metsään

Neuropsykiatrinen valmennus eli nepsyvalmennus on toimintaa, jonka tavoitteena on löytää keinoja sujuvampaan arkeen silloin, kun neurokirjon oireet sitä vaativat. Naturestin ratkaisukeskeinen valmennus tapahtuu lempeästi ja turvallisesti metsän siimeksessä. Valmennuksesta vastaa koulutettu neuropsykiatrinen valmentaja.

Neuropsykiatrinen valmennus voi tukea neurokirjon ihmisen elämää merkittävästi: valmennus voi kehittää myönteistä minäkuvaa, tuoda helpotusta toimintakyvyn vahvistamiseen erilaisissa arkitilanteissa ja parantaa keskittymiskykyä. Valmennuksen avulla voidaan myös löytää uusia välineitä opiskelurutiineihin.

Me Naturestissa yhdistimme monipuolisen luonto-osaamisemme ja ratkaisukeskeisen nepsyvalmennuksen aivan uudenlaiseksi kokonaisuudeksi. Syntyi luontoperustainen nepsyvalmennus, jossa hyödynnämme moninaista ja aitoa metsäluontoa valmennettavan parhaaksi.

Mitä on luontoperustainen neuropsykiatrinen valmennus?

Luontoperustainen nepsyvalmennus tapahtuu metsässä tai muualla luonnossa. Luonto itsessään on ympäristö, joka toisaalta rauhoittaa, toisaalta tuo sopivasti virikkeitä valmennustilanteeseen. Liikkuminen ja oleskelu luonnossa sisältää aina moniaistillisuuden elementtejä.

Luonnon, hyvinvoinnin ja psykologisten prosessien keskinäisiä vaikutussuhteita on tutkittu muun muassa Tampereen yliopistossa psykologian professori Kalevi Korpelan tutkimusryhmässä. Niin Suomessa kuin kansainvälisestikin tehtyjen tutkimusten mukaan tiedämme, että metsäluonnolla on mahtava, elvyttävä ja oppimista edistävä vaikutus. Näin ollen voimme uskoa, että luonto tarjoaa myös oivan toiminnallisen lisäarvon nepsyvalmennukselle.

Metsäympäristössä voimme joko vähentää tai lisätä aistisyötettä yksilön omien tarpeiden mukaisesti. Esimerkiksi ohjattu metsäkävely tarjoaa erilaisia näkö-, kuulo-, haju-, ja tuntoaistimuksia, jotka voivat auttaa rauhoittumaan ja keskittymään.

Valmennus voi sisältää myös erilaisia luonto- ja ympäristötietoisuuteen liittyviä ohjattuja tehtäviä, jotka auttavat hahmottamaan omaa tilannetta – riippumatta siitä, minkä ikäinen olet tai millaisena haasteiden kirjo näyttäytyy.

Nepsyvalmennus sopii kaikille, jotka toivovat tukea

  • keskittymiskyvyn ylläpitoon
  • sujuvampaan arkeen
  • minäkuvan vahvistamiseen.

Monivivahteinen neurokirjo

Neurokirjo kattaa muun muassa ADHD:n, autismin, Touretten oireyhtymän ja erilaiset kielelliset häiriöt liitännäisdiagnooseineen. Henkilön arki voi täyttyä monenlaisista haasteista, jotka liittyvät esimerkiksi aisteihin, tunnesäätelyyn, toiminnanohjaukseen ja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin.

Kognitiivisilla toiminnoilla tarkoitetaan tiedon vastaanottamista, käsittelyä ja varastointia. Tiedon vastaanottaminen edellyttää kykyä kohdistaa, suunnata ja ylläpitää tarkkaavaisuutta, ja sen käsittely edellyttää ongelmanratkaisukykyä sekä kykyä tehdä valintoja. Muistin eri toimintavaiheita tarvitaan käsitellyn tiedon varastointiin. Neurokirjon henkilöllä on usein haasteita näiden kaikkien – tai osan edellä mainituista – prosessien kanssa.

Miksi luonto on niin mahtava paikka nepsyvalmennukselle?

Yksi tärkeä tekijä luonnon ja neuropsykiatrisen valmennuksen yhdistelmässä on moniaistillisuus. Luonnon pehmeät, lempeät muodot, äänet ja vaikkapa veden liike auttavat havainnoimaan ympäristöä ja samalla keskittymään olennaiseen. Tähän vaikuttaa myös rauhallinen ympäristö ja sen mieltä vapauttava ominaisuus. Moniaistillisuuden myötä huomiokykykin voi parantua.

Tuli palaa nuotiossa.
Jo pelkkä elävän tulen äärellä juttelu neuropsykiatrisen valmentajan kanssa voi synnyttää uusia ajatuksia ja oivalluksia.

Luonto houkuttelee läsnäoloon ja mielen vapauteen, mikä puolestaan lisää psykologista joustavuutta. Vaikka jo luonto itsessään kehittää monia psykologisia prosesseja, vaikutus korostuu entisestään, kun ammattitaitoinen neuropsykiatrinen valmentaja teettää erilaisia ohjattuja harjoitteita.

Herättikö luontoperustainen nepsyvalmennus kiinnostuksesi? Ole yhteydessä, niin jutellaan lisää.

Mitä muuta nepsyvalmennuksen ja luonnon yhdistäminen voi antaa?

Luonnon helmassa voimme harjoitella erilaisia taitoja, kuten tasapainon hallintaa ja koordinaatiota. Esimerkiksi puissa kiipeily turvallisesti toteutettuna, kivillä tasapainottelu ja erilaisten esteiden ylittäminen lisäävät kehonhallintaa sekä hahmottamista. Tämä voi olla myös tärkeä voimaantumisen kokemus valmennettavalle.

Lisäksi luonto tarjoaa harjoittelumahdollisuuksia erilaisiin sosiaalisiin tilanteisiin. Monenlaisten yhteistyö- ja kommunikaatioharjoitusten avulla voimme harjoitella vuorovaikutustaitoja. Jo pelkkä elävän tulen ääressä keskustelu voi sysätä uudenlaisia ajatusmalleja liikkeelle. Joku voi hyötyä myös luonnonmateriaalien hypistelystä tai käsittelystä.

Valmennettavien antamien palautteiden mukaan he ovat saaneet valmennuksesta uutta näkökulmaa omiin vahvuuksiinsa ja löytäneet lähellä olevat ratkaisut erilaisiin arjen tilanteisiin.

Ohjattujen tehtävien hyödyntäminen on luontevaa ja hyödyllistä ratkaisukeskeisessä nepsyvalmennuksessa. Tehtävien soveltaminen luonnossa tuo valmennukseen oman merkittävän lisäarvon. Tämä kaikki auttaa kehittämään sosiaalisia taitoja ja luottamusta toisiin ihmisiin sekä itseensä.

Neuropsykiatrinen valmentaja koskettaa kaarnan palasta kosteassa maastossa.
Kun luonto ja nepsyvalmennus yhdistyvät, moniaistillisuus pääsee oikeuksiinsa. Ammattitaitoisen neuropsykiatrisen valmentajan turvallisessa ohjauksessa luonto voi antaa parastaan neurokirjon henkilön hyvinvoinnin tueksi.

Luontoperustainen neuropsykiatrinen valmennus on kanssakulkemista metsää hengittäen

Yhteenvetona voimme todeta, että turvallinen kosketus luontoon tarjoaa nepsyvalmennukselle aivan uudenlaisia mahdollisuuksia.

Pitkä ja vahva kokemuksemme metsäpedagogeina, ympäristökasvattajina ja luontohoivaohjaajina luo vankan perustan vaikuttavalle ratkaisukeskeiselle neuropsykiatriselle valmennukselle.

Olemme testanneet nepsyvalmennustamme kokonaisuudessaan eri-ikäisten valmennettavien kanssa hyvällä menestyksellä. Valmennettavien antamien palautteiden mukaan he ovat saaneet valmennuksesta uutta näkökulmaa omiin vahvuuksiinsa ja löytäneet lähellä olevat ratkaisut erilaisiin arjen tilanteisiin.

Mikä parasta, luonto on jäänyt osalle osaksi omaa arkea; paikaksi, joka auttaa heitä löytämään rauhaa silloin, kun arki meinaa pirstaloitua hallitsemattomaksi.

Haluatko sinäkin löytää voimavaroja arkeesi luontoperustaisen nepsyvalmennuksen avulla? Ota meihin yhteyttä.

Scroll to Top