Naturest Oy - Metsäluontokoulu, tapahtumatuotanto ja Green Care

Miten tehdä omannäköistä ja omiin arvoihin istuvaa yritystoimintaa

Vastuullisuus mikroyrityksessä ja kuinka tehdä se näkyväksi

Vastuullisuudella varmistetaan yrityksen elinvoimaisuus nykyhetken lisäksi pitkällä tähtäimellä. Vastuullisuus yritystoiminnassa tarkoittaa mahdollisuutta tehdä omannäköistä ja omiin arvoihin täysin istuvaa työtä, kuten meillä Naturestissa. Liiketoiminnan rakentaminen kestävästi on yritykselle mitä suurimmassa määrin kilpailuetu. Etenkin kansainväliset asiakkaat arvostavat dokumentoitua vastuullisuutta. Olemme omassa toiminnassamme nähneet käytännössä, kuinka sen osoittaminen, että huomioimme toimintamme taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset vaikutukset, nostaa yrityksen asemaa tarjouskilpailuissa.

Naturestin perustamisvaiheessa tutkin eri vaihtoehtoja dokumentoida vastuullisuuden toteutuminen yritystoiminnassa. Ekokompassi -ympäristöjärjestelmä (https://ekokompassi.fi/) oli luonteva valinta, koska laadukas järjestelmä on myös helppo ottaa käyttöön. Ekokompassissa yhdistyvät onnistuneesti hallinnollisen työn keveys ja kustannustehokkuus todentamissertifikaatin korkeaan laatuun. Lisäksi järjestelmän rakentamisvaihetta edesauttoi Ekokompassi -ympäristöjärjestelmän asiantuntijan sitoutunut ja osaava tuki, jota jokaisen Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää käyttöönottavan kannattaa hyödyntää täysimääräisesti.

Ekokompassi -ympäristöjärjestelmää voi suositella myös matkailualan toimijoille. Järjestelmän avulla on vaivatonta osoittaa asiakkaille ja yhteistyökumppaneille, että toiminnan ympäristövaikutukset on kartoitettu ja ympäristöohjelma on luotu. Lisäksi Ekokompassi -ympäristöjärjestelmän käyttöönottoa puoltaa sekin, että Ekokompassi on yksi Visit Finlandin hyväksymä sertifikaatti Sustainable Travel Finland -ohjelmassa (https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/sustainable-travel-finland/). Sustainable Travel Finland -ohjelma on matkailuyrityksille ja -alueille kehitetty merkki, jonka käyttöönottoon Visit Finland on suunnitellut kestävän matkailun kehittämispolun. Meillä Naturestissa on parhaillaan valmistelussa Sustainable Travel Finland -merkin hakeminen eli kuljemme kestävän matkailun kehittämispolulla tälläkin tavoin.

Tutustumisen arvoinen mahdollisuus ovat niin ikään Green Care -laatumerkit (https://www.gcfinland.fi/laatu/green-care–laatumerkkien-hakuprosessi/), joilla todennetaan Green Care -liiketoiminta-alueen vastuullisuutta. Merkkien hallinnasta vastaa Green Care Finland ry. Green Care -laatumerkin hakuprosessi on Naturestissa aluillaan. Haluamme näin osoittaa, miten Green Care -elementit liittyvät keskeisesti palveluihimme.

Yrityksen arvot näkyvät arjessa

Miksi kestävä kehitys on Naturestille niin tärkeä? Miksi ympäristöasiat ovat meille tärkeitä? Oma koulutus- ja työhistoriani on joka vaiheessa kytkeytynyt vahvasti kestävän kehityksen teemoihin ja pyrkimys kestävän kehityksen tukemiseen on näkynyt käytännössä kouluttajan ja toimijan rooleissani. Keskeiset humanistiset arvomme näkyvät sosiaalisena vastuuna. Jo Naturestia perustaessani minulle oli ehdottoman tärkeää rakentaa yrityksen arvot ja perusta oikein. Tämän keskeisen päämäärän olemme aukikirjoittaneet myös Naturestin arvoihin, missioon ja visioon.

ARVOT

Naturest on ympäristöä ja yksilöä arvostava ja aito. Toimintaamme ohjaa vastuullisuus ja innovatiivisuus.

MISSIO

Tarjoamme asiakkaillemme parasta luontoperusteista palvelua yhdistäen luotettavuuden ja yllätyksellisyyden. Olemme haluttu kumppani ja työnantaja.

VISIO

Olemme kansainvälisesti arvostettu edelläkävijä, joka luo asiakkailleen hyvinvointia sekä uusia oivalluksia luonnossa ja luonnosta.

Arvojemme toteutuminen näkyy käytännössä esimerkiksi kumppaneiden valinnassa, sillä valitessamme yhteistyökumppaneita painotamme meille tärkeiden arvojen toteutumista myös kumppanin toiminnassa. Tekemiemme hankintojen vastuullisuus tarkoittaa sitä, että suosimme paikallisia ja lähellä tuotettuja sekä ympäristömerkittyjä tuotteita ja palveluja. Esimerkiksi kirjanpitäjää hakiessamme meille oli tärkeää mahdollisuus työllistää maaseudulla asuva nuori naisyrittäjä. Kuljetusten osalta puolestaan suosimme yrityksiä, jotka suosivat ympäristöystävällistä tekniikkaa.

Taloudellinen vastuu yrityksessämme tarkoittaa, että huolehdimme yrityksen talousasioista läpinäkyvästi ja olemme reiluja kumppaneita alihankkijoillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Arvojemme toteutumista vahvistaa myös yrityksen osakkaiden säännöllinen kouluttautuminen ja oman ammattitaidon jatkuva kehittäminen.

Kun rakensimme ensimmäistä ympäristöjärjestelmää, nousivat ympäristöohjelmassamme keskeisiksi teemoiksi vastuulliset hankinnat sekä viestintä ja vaikuttaminen. Nuo kaksi laajaa osa-aluetta ovat niitä tavoitteita, joihin tulemme kiinnittämään erityistä huomiota Ekokompassin ensimmäisen seurantakauden aikana. Viestinnän ja vaikuttamisen osalta meidän tulee huolehtia siitä, että meidän lisäksemme toimintatavoistamme ja toimintaamme ohjaavista arvoista tietävät myös muut. Voimme vaikuttaa asioihin konkreettisesti esimerkiksi sitouttamalla kumppaneita Naturestin vastuullisuusarvoihin.

Vastuullisen yritystoiminnan hyödyt mitataan myös euroissa

Kokemukseni mukaan etenkin mikroyritykset kokevat vastuullisen yrittäjyyden dokumentointiprosessin raskaaksi. Suhtautuminen vastuullisuuden dokumentointiprosessin läpiviemiseen usein muuttuu, kun nähdään käytännössä, miten yrityksen ympäröivään yhteiskuntaan kohdistuvien suorien ja epäsuorien vaikutusten huomioiminen vaikuttaa positiivisesti myös yrityksen tulokseen. Erityisesti tulevaisuuden menestymisen kannalta toiminnan läpinäkyvyys ja kestävät arvot liiketoiminnassa on tärkeää tehdä näkyväksi. Suuri osa matkailijoista punnitsee valintojensa kestävyyttä ja eettisyyttä tehdessään matkahankintoja. Useilla matkailualan toimijoilla arkiset valinnat ja toiminnan luonne kokonaisuudessaan vastaavat kasvavaa vastuullisten matkailupalvelujen kysyntää. Sen sijaan haasteeksi usein muodostuu se, ettemme saa välitettyä tätä tietoa oikealle kohderyhmälle.  (https://www.businessfinland.fi/ajankohtaista/blogs/2020/miten-kohdata-matkailijat-verkossa-kestavan-matkailun-teemoilla/ )

Intohimoni on tehdä itseni näköistä ja omiin arvoihini täysin istuvaa yritystoimintaa. Kilpailuedun saaminen omien arvojen mukaisesta yritystoiminnasta on luonnollisestikin mukava lisä kokonaisuuteen.

Scroll to Top